This is an unofficial translation of the GNU General Public License into danish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that (see: http://www.fsf.org/copyleft/gpl.html). However, we hope that this translation will help danish speakers understand the GNU GPL better.

Dette er en uofficiel dansk overs�ttelse af GNU General Public License. Denne overs�ttelse er ikke offentliggjort af Free Software Foundation og er ikke en juridisk beskrivelse af forhold, der g�r sig g�ldende for software distribueret under GNU GPL -- det er kun den originale engelske version af GNU GPL (se: http://www.fsf.org/copyleft/gpl.html). Det er dog vores h�b, at denne overs�ttelse vil hj�lpe dansktalende til at forst� GNU GPL bedre.


Denne overs�ttelse vedligeholdes af Christian Hansen <[email protected]>
Sidst �ndret 20020716

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
2. version, juni 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Enhver har tilladelse til at kopiere og distribuere ordrette eksemplarer af dette licensdokument, men det er ikke tilladt at �ndre det.

Forord

De fleste licenser p� software har til form�l at fjerne Deres ret til at dele softwaren med andre og �ndre i det. I mods�tning hertil har GNU General Public License til form�l at garantere Deres ret til at dele og �ndre frit software - for at sikre, at det p�g�ldende software er tilg�ngeligt for alle brugere. Denne licens, General Public License, er g�ldende for st�rstedelen af Free Software Foundations software samt for ethvert andet program, hvis ophavsm�nd �nsker at anvende licensen. (En del af Free Software Foundations programmer er i stedet omfattet af "The GNU Library General Public License".) De kan ogs� anvende licensen til Deres programmer.

Vi taler om frit software - ikke gratis software. Dvs. vi taler om frihedsgraden, og ikke om prisen. Vores licenser, General Public Licenses, er udarbejdet med henblik p� at sikre Deres frihed til at distribuere kopier af frit software (og evt. tage betaling for denne ydelse) og at s�rge for, at De modtager den p�g�ldende kildetekst eller kan f� den, hvis De vil; at De kan �ndre softwaren eller bruge dele af det til nye programmer; og at De er klar over, at De har disse rettigheder.

For at beskytte Deres rettigheder er vi n�dt til at lave restriktioner, der forbyder andre at n�gte Dem disse rettigheder eller kr�ve, at De afst�r disse rettigheder. Disse restriktioner indeb�rer visse forpligtelser for Dem, hvis De distribuerer kopier af softwaren eller �ndrer det.

Hvis De f.eks. distribuerer kopier af et s�dant program, enten gratis eller mod gebyr, er De forpligtet til at give modtagere alle de rettigheder, som De selv har. De skal sikre, at ogs� modtagerne f�r eller kan f� fat p� kildeteksten. Desuden er De forpligtet til, at vise modtagerne disse betingelser, s� de ogs� er bekendt med deres rettigheder.

Vi beskytter Deres rettigheder med en totrinsmodel: (1) vi tager ophavsret p� softwaren og (2) vi tilbyder Dem denne licens, der giver Dem juridisk ret til at kopiere, distribuere og/eller �ndre softwaren.

Desuden vil vi med henblik p� at beskytte os selv og de enkelte softwareproducenter sikre os, at alle er bekendte med, at der ikke ydes nogen garanti p� dette frie software. Hvis programmet er �ndret af en anden og givet videre, vil vi have, at modtagerne skal vide, at deres version ikke er det originale program. S�ledes undg�r vi, at eventuelle problemer indarbejdet af andre ikke skader de oprindelige softwareproducenters ry.

Endelig er ethvert frit program under konstant trussel fra softwarepatenter. Vi �nsker at undg� faren for, at de, der videregiver et frit program, personligt udtager patentlicens, hvorved programmet faktisk bliver beskyttet af ophavsret. For at undg� dette har vi gjort det klart, at ethvert patent skal registreres til alles frie afbenyttelse eller slet ikke registreres.

Nedenfor f�lger de betingelser og vilk�r, der g�lder i forhold til at kopiere, distribuere og �ndre software under General Public License.

BETINGELSER OG VILK�R FOR KOPIERING, DISTRIBUTION OG �NDRING AF SOFTWARE UNDER GENERAL PUBLIC LICENSE
0. Denne licens g�lder for ethvert program eller andet v�rk, som ved siden af navnet p� ophavsretindehaveren har en meddelelse om, at det p�g�ldende produkt m� distribueres under de g�ldende betingelser for denne General Public License. I det f�lgende henviser ordet "Program" til ethvert s�dant program eller v�rk, og et "V�rk baseret p� Programmet" betegner enten Programmet eller ethvert afledt v�rk i henhold til lovgivningen om ophavsret. Det betyder med andre ord et v�rk, der indeholder Programmet eller en del af det, enten ordret eller �ndret og/eller oversat til et andet sprog. (I det f�lgende omfattes overs�ttelser, uden begr�nsninger, af termen "�ndring".) Enhver licenstager tiltales som "De".

Aktiviteter ud over kopiering, distribution og �ndring er ikke d�kket af denne licens men falder uden for dens omr�de. Der er ingen restriktioner p� at k�re Programmet, og outputtet fra Programmet er kun omfattet, hvis indholdet heraf udg�r et V�rk baseret p� Programmet (uafh�ngigt af at v�re blevet lavet ved at k�re Programmet). Om dette er tilf�ldet, afh�nger af, hvad Programmet g�r.
1. De har ret til at kopiere og distribuere ordrette kopier af Programmets kildetekst, s�ledes som De har modtaget den, i ethvert medium, under foruds�tning af, at alle kopier tydeligt og p� beh�rig vis forsynes med en passende ophavsretmeddelelse og garantifraskrivelse; at alle meddelelser, der refererer til denne licens og den manglende garanti, bibeholdes; og at en kopi af denne licens vedl�gges, n�r De distribuerer Programmet.

De har ret til at tage et gebyr for den fysiske handling at overf�re en kopi, og De kan eventuelt tilbyde garantibeskyttelse mod et gebyr.
2. De har ret til at �ndre Deres kopi eller kopier, eller en hvilken som helst del deraf, hvorved der skabes et V�rk baseret p� Programmet, samt ret til at kopiere og distribuere s�danne �ndringer eller v�rk i henhold til paragraf 1 ovenfor, forudsat De ogs� opfylder f�lgende betingelser:
  1. De er forpligtet til at sikre, at de �ndrede filer har en tydelig meddelelse om, at De har foretaget �ndringer i filerne samt datoen herfor.
  2. De er forpligtet til at sikre, at ethvert v�rk, som De distribuerer eller offentligg�r, der helt eller delvis indeholder Programmet, eller som er afledt af Programmet eller dele heraf, skal registreres til alles frie afbenyttelse i henhold til denne licens.
  3. Hvis det �ndrede program normalt l�ser kommandoer interaktivt, n�r det k�res, skal De sikre, at der ved starten p� programk�rslen for interaktiv brug p� den mest normale vis udskrives eller vises en meddelelse, som indeholder beh�rig ophavsretmeddelelse og garantifraskrivelse (eller alternativt tilkendegive, at De �nsker at tilbyde garanti) samt fort�ller, at brugere har ret til videredistribuere Programmet under disse betingelser. Desuden skal meddelelsen orientere brugeren om, hvordan en kopi af denne licens kan vises. (Undtagelse: Hvis selve Programmet er interaktivt, men ikke normalt printer en s�dan besked, kr�ves det ikke, at Deres V�rk baseret p� Programmet printer den omtalte besked.)
Disse krav er g�ldende for det �ndrede v�rk i sin helhed. Hvis identificerbare sektioner af v�rket ikke er afledt af Programmet, og hvis disse i sig selv med rimelighed kan anses for at v�re selvst�ndige og separate v�rker, s� g�lder denne licens og dens betingelser ikke for de sektioner, n�r De distribuerer dem som separate v�rker. Hvis De derimod distribuerer de samme sektioner som en del af et hele, der udg�r et V�rk baseret p� Programmet, skal denne distribution v�re i overensstemmelse med licensens betingelser. De rettigheder, som licensen yder alle, udvides til det p�g�ldende v�rk i sin helhed og g�lder s�ledes for enhver del af v�rket, uanset ophavsmanden.

Det er s�ledes ikke vores hensigt med denne paragraf at p�ber�be os rettigheder eller bestride Deres rettigheder til v�rker skrevet af Dem alene. Hensigten er derimod at ud�ve vores ret til at kontrollere distributionen af afledte v�rker eller kollektive v�rker baseret p� Programmet.

Hertil kommer, at forekomsten af et andet v�rk p� et lagrings- eller distributionsmedium, der indeholder Programmet eller et V�rk baseret p� Programmet, medf�rer ikke, at det andet v�rk omfattes af betingelserne for denne licens.
3. De har ret til at kopiere og distribuere Programmet (eller et V�rk baseret p� Programmet i henhold til paragraf 2) i objektkode eller i eksekverbar form i henhold til betingelserne i paragraf 1 og 2 under foruds�tning af, at De ogs� f�lger �n af disse retningslinjer:
  1. Programmet ledsages af den fuldst�ndige maskinl�sbare kildetekst, der skal distribueres under de anf�rte betingelser i paragraf 1 og 2 ovenfor i et medium, der s�dvanligvis bruges til udveksling af software; eller
  2. Programmet ledsages af et skriftligt tilbud - g�ldende i mindst tre �r - om at give tredjemand den fuldst�ndige maskinl�sbare kildetekst, der skal distribueres under de anf�rte betingelser i paragraf 1 og 2 ovenfor i et medium, der s�dvanligvis bruges til udveksling af software, mod et gebyr, der maksimalt d�kker Deres omkostninger ved rent fysisk at udf�re distributionen,; eller
  3. Programmet ledsages af den information, som De modtog vedr�rende tilbuddet om at distribuere kildeteksten. (Dette alternativ g�lder udelukkende for ukommerciel distribution, og kun hvis De har modtaget Programmet i objektkode eller i eksekverbar form med et s�dant tilbud i henhold til stykke b ovenfor.)
Kildeteksten for et v�rk betyder den form af et givet v�rk, der foretr�kkes som grundlag for at �ndre det. For et eksekverbart v�rk betyder den fuldst�ndige kildetekst hele kildeteksten for alle de moduler, det indeholder, plus eventuelle tilh�rende gr�nseflade-definitionsfiler plus de skripter, der anvendes til at kontrollere kompileringen og installeringen af det eksekverbare software. Helt undtagelsesvis beh�ver den kildetekst, der distribueres, dog ikke at indeholde noget, der normalt distribueres (enten i kildeform eller i bin�r form) sammen med de st�rre komponenter i operativsystemet (compiler, kerneprogram, osv.), som det eksekverbare program k�res p�, medmindre den komponent selv ledsager det eksekverbare program.

Hvis distributionen af det eksekverbare program eller objektkoden foretages ved tilbud om adgang til at kopiere fra et angivet sted, regnes tilbud om tilsvarende adgang til at kopiere kildeteksten fra det samme sted som distribution af kildeteksten, ogs� selv om tredjemand ikke er tvunget til at kopiere kildeteksten sammen med objektkoden.
4. De har kun ret til at kopiere, �ndre, udstede underlicenser for eller distribuere Programmet som udtrykkeligt anf�rt i de specifikke betingelser for licensen. Herudover er ethvert fors�g p� at kopiere, �ndre, udstede underlicenser for eller distribuere Programmet ugyldigt og medf�rer automatisk oph�r af Deres rettigheder i henhold til denne licens. P� den anden side vil tredjemand, der m�tte have modtaget kopier eller rettigheder fra Dem i henhold til denne licens, ikke miste sin licens s� l�nge alle betingelser for licensen overholdes.
5. De er ikke forpligtet til at acceptere denne licens, eftersom De ikke har skrevet under p� den. De har dog ingen anden mulighed for at f� tilladelse til at �ndre eller distribuere Programmet eller dets afledte v�rker, og de handlinger er forbudt ved lov, hvis De ikke accepterer denne licens. Ved at �ndre eller distribuere Programmet (eller et V�rk baseret p� Programmet) tilkendegiver De derfor Deres accept af licensen samt alle dens betingelser og vilk�r for at kopiere, distribuere eller �ndre Programmet eller V�rker baseret p� Programmet.
6. Hver gang De distribuerer Programmet (eller et V�rk baseret p� Programmet), f�r modtageren automatisk licens fra den oprindelige licensgiver til at kopiere, distribuere eller �ndre Programmet i henhold til disse betingelser og vilk�r. De har ikke ret til at p�l�gge modtagerne yderligere restriktioner i deres brug af de rettigheder, der herved ydes. De er ikke ansvarlig for at h�ndh�ve tredjemands overholdelse af denne licens.
7. Hvis De som f�lge af en retsafg�relse eller p�stand om kr�nkelse af patentret eller af en hvilken som helst anden grund (ikke begr�nset til patentudstedelse) p�tvinges vilk�r (det v�re sig ved retskendelse, kontrakt eller andet), der strider mod vilk�rene for denne licens, er De ikke dermed fritaget for vilk�rene for denne licens. Hvis De ikke kan distribuere Programmet, s�ledes at De p� samme tid opfylder Deres forpligtelser i henhold til denne licens og i overensstemmelse med andre relevante forpligtelser, f�lger det, at De ikke har tilladelse til at distribuere Programmet overhovedet. Hvis f.eks. en patentlicens ikke ville tillade afgiftsfri videredistribution af Programmet via alle dem, der modtager kopier direkte eller indirekte igennem Dem, ville den eneste m�de, hvorp� De kunne overholde b�de patentlicensen og denne licens, at De fuldst�ndigt afholder Dem fra at distribuere Programmet.

Dersom en del af denne paragraf erkl�res ugyldig eller bliver umulig at h�ndh�ve i en bestemt situation, er det hensigten, at resten af paragraffen skal finde anvendelse, ligesom det er hensigten, at paragraffen som helhed skal g�lde i andre situationer.

Det er s�ledes ikke form�let med denne paragraf at tilskynde Dem til at kr�nke andre patenter eller ejendomskrav eller at bestride gyldigheden af s�danne krav. Denne paragraf har udelukkende til form�l at beskytte integriteten af distributionssystemet for frit software, som er implementeret gennem offentlig licenspraksis. Der er mange mennesker, der har ydet store bidrag til det brede udvalg af software, der distribueres via dette system i tiltro til, at systemet anvendes konsekvent. Det er op til softwareproducenten/donoren at beslutte, om han eller hun er villig til at distribuere software via et andet system, og en licenstager har ikke ret til at p�tvinge nogen et s�dant valg.

Form�let med denne paragraf er at g�re det fuldst�ndigt klart, hvad konsekvensen af resten af denne licens menes at v�re.
8. Hvis distributionen og/eller brugen af Programmet er underlagt restriktioner i visse lande pga. enten patenter eller gr�nseflader, der er belagt med ophavsret, kan den oprindelige ophavsretindehaver, der har placeret Programmet under denne licens, tilf�je en udtrykkelig geografisk distributionsbegr�nsning, der udelukker de p�g�ldende lande, s�ledes at distribution kun er tilladt i eller imellem lande, der ikke p� denne vis er udelukket. I tilf�lde heraf inkorporerer denne licens en s�dan begr�nsning som om den var indarbejdet i selve licenstekstens ordlyd.
9. The Free Software Foundation offentligg�r formodentligt reviderede og/eller nye versioner af sin General Public License fra tid til anden. S�danne nye versioner vil udtrykke den samme grundl�ggende tankegang som den nuv�rende version, men visse detaljer vil sikkert �ndres for at tage h�jde for nye vinkler eller problemer.

Det er let at kende forskel p� de forskellige versioner, idet de alle er tydeligt forsynet med et nummer. Hvis Programmet specificerer et versionsnummer for denne licens som g�ldende for Programmet, tillige med ordene "alle senere versioner", har De mulighed for at v�lge, om De vil f�lge vilk�r og betingelser for enten den version eller en anden senere version udgivet af The Free Software Foundation. Hvis Programmet ikke specificerer et versionsnummer for denne licens, kan De v�lge blandt samtlige versioner, der nogensinde er udgivet af The Free Software Foundation.
10. Hvis De �nsker at inkorporere dele af Programmet i andre frie programmer, der er underlagt andre distributionsbetingelser, foresl�r vi, at De skriver til ophavsmanden og anmoder om tilladelse. Hvis det drejer sig om software, hvor ophavsretten tilh�rer The Free Software Foundation, bedes De skrive til The Free Software Foundation. Der er visse undtagelser. Vores afg�relse vil v�re baseret p� to m�l - at bevare den frie status for alle afledte v�rker af vores frie software og at fremme udvekslingen og genbrugen af software generelt.

INGEN GARANTI

11. IDET LICENSEN GIVER GRATIS BRUGSTILLADELSE P� PROGRAMMET, YDES DER INGEN GARANTI P� PROGRAMMET I DET OMFANG, DET ER TILLADT EFTER G�LDENDE LOV. MEDMINDRE DET UDTRYKKELIGT MEDDELES SKRIFTLIGT, YDER OPHAVSRETINDEHAVERNE OG/ELLER ANDRE PARTER PROGRAMMET "SOM BESET" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, DET V�RE SIG UDTRYKTE ELLER UNDERFORST�EDE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGR�NSET TIL, DE UNDERFORST�EDE GARANTIER VEDR�RENDE SALGBARHED OG SPECIFIK BRUGSEGNETHED. DEN FULDE RISIKO, HVAD ANG�R PROGRAMMETS KVALITET OG FUNKTION, P�HVILER DEM. SKULLE DET VISE SIG, AT PROGRAMMET ER DEFEKT, SKAL DE ERHOLDE UDGIFTERNE TIL AL N�DVENDIG SERVICE, REPARATION ELLER JUSTERING.
12. UNDER INGEN OMST�NDIGHEDER - MEDMINDRE DET KR�VES AF G�LDENDE LOV ELLER ER SKRIFTLIGT AFTALT - SKAL EN OPHAVSRETINDEHAVER ELLER EN ANDEN PART, DER HAR TILLADELSE TIL AT �NDRE OG/ELLER DISTRIBUERE PROGRAMMET S�LEDES SOM BESKREVET OVENFOR, V�RE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR DEM VEDR�RENDE SKADER, HERUNDER GENERELLE, SPECIFIKKE OG TILF�LDIGE SKADER SAMT F�LGESKADER I FORBINDELSE MED BRUG AF ELLER MANGLENDE BRUG AF PROGRAMMET (HERUNDER MEN IKKE BEGR�NSET TIL TAB AF DATA ELLER DATA, DER ER BLEVET UN�JAGTIGE, ELLER TAB, DER ER P�F�RT DEM ELLER TREDJEMAND, ELLER PROGRAMMETS MANGLENDE EVNE TIL AT K�RE SAMMEN MED ANDRE PROGRAMMER) SELV OM DEN P�G�LDENDE OPHAVSRETINDEHAVER ELLER ANDEN PART ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR, AT S�DANNE TAB KUNNE OPST�.

HER SLUTTER BETINGELSER OG VILK�R FOR GENERAL PUBLIC LICENSE

Valid CSS!

Valid HTML 4.0!